សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការសាងសង់គម្រោងស្រុកឆ្នាំ២០១៧

ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការសាងសង់គម្រោងស្រុកឆ្នាំ២០១៧

សូមចុចលើពាក្យទាញយក ដើមី្បទាញយកការអញ្ជើញចូលរូមពិគ្រោះថ្លៃ :

 

 

ល.រ

 

 

ឈ្មោះ ស្រុក

 

រាជធានី-ខេត្ត

 

ទាញយកឯកសារ

 

ថ្ងៃផុតកំណត់

 

ថ្ងៃបើកសំណើ

០១

 

ក្រុងសិរីសោភ័ណ

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

២៨ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ២៨ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

០២

 

 ស្រុកស្វាយចេក

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

 ០៦ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ០៦ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

០៣

 

 ស្រុកអូរជ្រៅ

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

 ០៦ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ០៦ មេសា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

០៤

 

 ស្រុកពួក

 

 សៀមរាប

 

ទាញយក

 ១៥ មិថុនា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៤០នាទីព្រឹក  ១៥ មិថុនា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៤០នាទីព្រឹក

០៥

 

 ស្រុកស្ទឹងត្រង់

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

 ១៩ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក  ១៩ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក

០៦

 

 ស្រុកកងមាស

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

 ២១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក  ២១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

០៧

 

 ស្រុកជីក្រែង

 

 សៀមរាប

 

ទាញយក

 ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៣០នាទីព្រឹក  ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៣០នាទីព្រឹក

០៨

 

 ស្រុកពាមជរ

 

 ព្រៃវែង

 

ទាញយក

 ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

០៩

 

 ស្រុកកំពង់ស្វាយ

 

 កំពង់ធំ

 

ទាញយក

 ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ១១ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១០

 

 ស្រុកបា្រសាទសំបូរ

 

 កំពង់ធំ

 

ទាញយក

 ១៧ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ១៧ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១១

 

 ស្រុកព្រះស្តេច

 

 ព្រៃវែង

 

ទាញយក

 ១៣ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក  ១៣ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១២

 

 ស្រុកកោះសូទិន

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

 ១៤ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក  ១៤ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

១៣

 

 ស្រុកស្រីសន្ធរ

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

 ៣០ មិថុនា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក  ៣០ មិថុនា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក

១៤

 

 ស្រុកមង្គលបូរី

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

 ២២ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ២២ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១៥

 

 ស្រុកមង្គលបូរី

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

២២ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ២២ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១៦

 

 ស្រុកមង្គលបូរី

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

២៦ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ២៦ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

១៧

 

 ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

២៧ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៣០នាទីព្រឹក ២៧ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ៣០នាទីព្រឹក

១៨

 

 ស្រុកកងមាស

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

១៩ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក ១៩ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក

១៩

 

 ស្រុកចំការលើ

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

២៦ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ២៦ កក្កដា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

២០

 

 ស្រុកថ្មគោល

 

 បាត់ដំបង

 

ទាញយក

០២ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក ០២ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

២១

 

 ស្រុកស្វាយចេក

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

០២ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ០២ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩ៈ០០នាទីព្រឹក

២២

 

 ស្រុកបវេល

 

 បាត់ដំបង

 

ទាញយក

០៤ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹក ០៤ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹក

២៣

 

 ក្រុងសិរីសោភ័ណ

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

១៧ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ១៧ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

២៤

 

 ស្រុកស្វាយចេក

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

២៤ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ២៤ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

២៥

 

 ស្រុកថ្មពួក

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

១១ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ១១ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

២៦

 

 ក្រុងកំពង់ចាម

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

១៨ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ១៨ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក

២៧

 

 ស្រុកកំពង់សៀម

 

 កំពង់ចាម

 

ទាញយក

១៦ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ១៦ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក

២៨

 

 ស្រុកបន្ទាយអំពិល

 

 ឧត្តរមានជ័យ

 

ទាញយក

១៧ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ១៧ សីហា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក

២៩

 

 ស្រុកបន្ទាយអំពិល

 

 ឧត្តរមានជ័យ

 

ទាញយក

០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក

៣០

 

 ស្រុកមង្គលបូរី

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក ០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

៣១

 

 ស្រុកមង្គលបូរី

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក ០១ កញ្ញា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

៣២

 

 ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ

 

 បន្ទាយមានជ័យ

 

ទាញយក

១៦ តុលា ២០១៧ ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ១៦ តុលា ២០១៧ ម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)