សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

បេសកកម្ម

...ប មាន​បេសកកម្ម​សំខាន់ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • តាក់តែង និង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​តាមរយៈ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ ច្បាប់​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ និង​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

 • ផ្អែក​លើ​កម្មវិធី​ជាតិ គ...ប ត្រូវ​រៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព និង​ថវិកា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។

 • ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​កម្មវិធី​ជាតិ​ពី​ដំណាក់កាល​មួយ​ទៅ​ដំណាក់កាល​មួយ​ទៀត​ អោយ​បាន​សមស្រប។

 • ពិគ្រោះ ពិភាក្សា សម្របសម្រួល​ជាមួយ​គ្រប់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ និង​មុខងារ​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព និង​អាជ្ញាធរ​គ្រប់​លំដាប់​ថ្នាក់ ដើម្បី​កំណត់​មុខងារ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ សិទ្ធ​អំណាច និង​គណនេយ្យ​ភាព​សម្រាប់​ផ្ទេរ​ដល់​ក្រុមប្រឹក្សា​នានា​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ដោយ​រួម​ជាមួយ​នឹង៖

  • ការ​ផ្ទេរ​ធនធាន រួមមាន ចំណូល ហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​សមត្ថភាព ដើម្បី​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ត​មុខងារ​នីមួយៗ។

  • ការ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព និង​អំណាច ដើម្បី​ទទួល​បាន​ធនធាន​ចាំបាច់​រួមមាន​ចំណូល​ហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​សមត្ថភាព​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ត​មុខងារ​នីមួយៗ​នោះ។

  • ការ​ផ្ដល់​អំណាច និង​ភារកិច្ច ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង និង​អនុវត្ត​រាល់​មុខងារ​របស់​ខ្លួន​តាម​គោលការណ៍​ស្វ័យភាព​មូលដ្ឋាន និង​គណនេយ្យ​ភាព​នៅ​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​កម្រិត​ជា​អតិបរមា។​

 • ក្នុង​ពេល​រង់ចាំ​ការ​ផ្ទេរ​មុខងារ និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដល់​ក្រុមប្រឹក្សា​នានា​នៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ គ...ប ត្រូវ​កំណត់​បែបបទ និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​នូវ​ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​ថវិកា​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ទៅ​ក្នុង​ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ថវិកា​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​តាម​ប្រភេទ​នីមួយៗ។

 • អាច​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ណា​មួយ​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​អំពី​ការ​តាក់​តែង ឬ​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ ឬ​លិខិត​បទដ្ឋាន​នានា ដើម្បី​អោយ​ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ និង​គោលនយោបាយ​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ។

 • ពិគ្រោះ​យោបល់ ពិភាក្សា និង​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​តាម​ការ​ចាំបាច់ ដើម្បី​រៀបចំ​អោយ​មាន​របប​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ រួម​ទាំង​ការ​រៀបចំ​បទដ្ឋាន នីតិវិធី​នៃ​ការ​រៀបចំ ការ​អនុម័ត និង​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ការ​រៀបចំ​ប្រភព​ចំណូល​រួមមាន​ ចំណូល​ពី​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ចំណូល​នៅ​មូលដ្ឋាន ការផ្ទេរ​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា រួមមាន​មូលនិធិ​ផ្ទេរ​មាន​ភ្ជាប់​លក្ខខណ្ឌ និង​មូលនិធិ​ផ្ទេរ​គ្មាន​ភ្ជាប់​លក្ខខណ្ឌ​ពី​ថ្នាក់​ជាតិ​ទៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ការ​ផ្ទេរ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រដ្ឋ ការ​ចាត់ចែង ការ​គ្រប់គ្រង ការ​ប្រើប្រាស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រដ្ឋ​ដែល​ប្រគល់​អោយ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​រក​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ដោយ​មាន​ផែនការ​ជា​ជំហាន​ៗ​ មាន​សនិទាន​ភាព មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល មាន​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់ មាន​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យ​ភាព។​

 • សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង ស្ថាប័ន​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​កំណត់​គោលនយោបាយ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ និង​ការ​កែសម្រួល​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​រៀបចំ​បុគ្គលិក ស្រប​ពេល​ជាមួយ​នឹង​ការ​ផ្ទេរ​មុខងារ​ និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើត​អោយ​មាន​ក្របខ័ណ្ឌ​បុគ្គលិក​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ទៅ​តាម​របៀបរបប​ដែល​មាន​ផែនការ មាន​កម្មវិធី មាន​សនិទាន​ភាព មាន​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់ និង​មាន​តម្លាភាព។

 • កំណត់​អំពី​ប្រភេទ​បុគ្គលិក​សម្រាប់​ប្រភេទ​ក្រុមប្រឹក្សា​នីមួយៗ និង​កំណត់​អំពី​របៀបរបប​ និង​មធ្យោបាយ​ក្នុង​ការ​កែសម្រួល​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​រៀបចំ​បុគ្គលិក ដោយ​ធានា​មិន​អោយ​មាន​ការ​បង្កើន​ចំនួន​បុគ្គលិក​សាធារណៈ។

 • សហការ​ជាមួយ​រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​មុខងារ​សាធារណៈ និង​ជាមួយ​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​តាម​ការ​ចាំបាច់ ដើម្បី​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​លក្ខន្តិកៈ​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​បុគ្គលិក​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ។

 • ត្រូវ​ធានា​អោយ​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និង​កម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​នានា​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ដើម្បី​អោយ​មាន​សង្គតិ​ភាព​ជាមួយ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ និង​គោលនយោបាយ​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ ព្រមទាំង​កម្មវិធី​ជាតិ។

 • សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និង​កំណត់​ឡើងវិញ​នូវ​ព្រំប្រទល់​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​តាម​ការ​ចាំបាច់។

 • សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​កំណើន​ទីក្រុង និង​នគរូបនីយកម្ម សម្រាប់​ជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​បង្កើត​នូវ​គោលនយោបាយ​ រចនាសម្ព័ន្ធ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រង​ទីក្រុង​បាន​អោយ​សមស្រប។

 • រៀបចំ​គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការ សម្រាប់​ការ​កសាង​សមត្ថភាព​ក្រុមប្រឹក្សា និង​រដ្ឋបាល​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ។

 • សហការ​ សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និង​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការ​បង្កើត​នូវ​មូលនិធិ​សម្រាប់​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ​ដ៏​សមស្រប​មួយ ដើម្បី​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ប្រភព​ធនធាន​ពី​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​សម្រាប់​តម្រូវការ​ផ្នែក​បុគ្គលិក និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ ការ​អភិវឌ្ឍន៍ ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស និង​តម្រូវការ​ចាំបាច់​នានា​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ព្រមទាំង​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ដល់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា។

 • ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​អំពី​ទម្រង់​សម្រាប់​កៀរគរ និង​ប្រើប្រាស់​ធនធាន​នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស សម្រាប់​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ។

 • ស្រាវជ្រាវ និង​រៀបចំ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ ដើម្បី​ធានា​អោយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ទាំងអស់​ជា​ភាគី​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ ដែល​ជា​ការ​ធានា​នូវ​ការ​តម្រឹម និង​សុខដុមនីយកម្ម​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ជំនួយ។

 • បង្កើត​នូវ​វេទិកា​ដ៏​សមស្រប​មួយ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​សម្រាប់​សម្រប​សម្រួល​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ និង​គាំទ្រ​ដល់​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ។​

 • ធានា​អោយ​មាន​ការ​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពី​រដ្ឋបាល​ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​អោយ​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​ដែល​បាន​បង្កើត ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 • ធ្វើ​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​អំពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ និង​គោលនយោបាយ​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ។

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)