| រូបភាព ភាសារអង់គ្លេស |
navi

កញ្ចប់ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសម្រាប់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការកសាង និងការគ្រប់គ្រងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំ(CPDP) និងកម្មវិធីវិនិយោគ ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត (CPIP)។
កញ្ចប់ឯកសារនេះមានបញ្ចូលទាំងឯកសារបណ្តុះបណ្តាល និងឯកសារផ្លូវការ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត។ ជាងនេះទៀត កញ្ចប់ឯកសារនេះគឺជាឯកសារយោងលម្អិតមួយសម្រាប់ដំណើរការកសាង និងគ្រប់គ្រងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន (គិតចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤)។   រូបភាព